דילוג לתוכן

תקנון

אתר האינטרנט תיירות ארץ ים המלח (להלן: “האתר”) הנמצא בבעלות מועצה אזורית תמר (להלן: “המועצה“), פותח ונועד למטרות של יצירת קשר ומתן מידע על תיירות ארץ ים המלח, והכל לשימושו הפרטי והאישי של כל מבקר ומשתמש באתר.

בכל מקום בו מופיע המונח” תיירות ארץ ים המלח ” משמעו מועצה אזורית תמר.

השימוש והביקור באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה (להלן: “תנאי השימוש באתר(ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש או מבקר באתר (להלן: “המשתמש” או “המשתמש באתר”). למען הסר הספק, כניסה לאתר ולדפי המידע בו והשימוש בו מהווים הסכמת המשתמש לאמור בתנאים אלה במלואם וללא סייג.

תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שהמשתמש יעשה באתר, לרבות שימוש במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים באתר או באמצעותו וכן על כל רכישת שירות באמצעות האתר והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באתר אם משתמש לא עומד באחד או יותר מתנאי השימוש.

 • הגדרות

“תוכן” או “תכנים” – מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קול, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם לרבות (אך לא רק): תמונה, צילום, מפה, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוזיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק, תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

“משתמש” או “משתמשים” – כל אדם אשר יוצר קשר ו/או מתקשר ו/או משתמש בשירות המוצע באתר ו/או גולש באתר.

“מפעילי האתר” – תיירות ארץ ים המלח ו/או המועצה האזורית תמר ו/או מי מטעמן אשר מפעיל את האתר.

 • כללי
 1. תנאי השימוש באתר, כמו גם כל חקיקה לאומית ובינלאומית אשר חלים על רשת האינטרנט בכלל ועל אתרי אינטרנט בפרט, חלים ללא סייג על כל אחד מהמשתמשים באתר. המועצה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש באתר על ידי עדכונו של מסמך זה ופרסום השינויים באמצעות האתר ו/או בדואר אלקטרוני, ושינוי זה יחייב את המשתמשים לכל דבר ועניין.
 2. במקרה שבו השימוש באחד מן השירותים שניתנים באמצעות האתר מוסדר על ידי כללים ו/או הוראות מיוחדות כלשהן, אותם כללים והוראות ייחשבו כחלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, וביחד הם יהוו מערכת כללים אחת מאוחדת.
 3. אין באמור באתר זה או בתוכנו בכדי להגביל את מפעילי האתר בכל דרך שהיא. ככל שדין או חוק כלשהם קובעים כי השימוש באתר ו/או בתכניו מיועד למבוגרים בלבד, חל איסור על קטינים לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים אלו. יחד עם זאת, היה וקטין ביקר באתר או עשה שימוש בתוכנו, מרצונו החופשי, כי אז לא תישא הנהלת האתר באחריות לשימוש שנעשה כאמור, היה והתכנים או השירותים שנעשה בהם שימוש עשויים להיחשב כבלתי הולמים לקטינים.
 4. המועצה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, לתקן או לשנות את אופיו ותוכנו. כמו כן, הפעילות באתר עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת הנהלת האתר או שלא מרצונה. המועצה משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר ותוכנו, אולם זמינות זו תלויה ועשויה להיות מושפעת מציוד שהמשתמש עושה בו שימוש, רשתות תקשורת אחרות, מספר האנשים אשר מנסים להשתמש באינטרנט בו זמנית או סיבות אחרות שגורמות להפרעות, וכתוצאה מכך עשוי האתר שלא להגיב כראוי או להיות בלתי פעיל או להזדקק לתחזוקה, ללא כל התראה מוקדמת.
 • זכויות קניין רוחני
 1. זכויות הקניין הרוחני באתר ותוכנו, לרבות כל הטקסטים, החומרים התמונות, ופלטפורמת המסחר האלקטרוני, שייכים למועצה ו/או לתיירות ארץ ים המלח למעט אם צוין אחרת. זכויות הקניין הרוחני מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית.
 2. מובהר כי האתר ותכניו כאמור, הסימנים המסחריים, הסמלים המסחריים וסימני השירות המוצגים באתר הינם סימני מסחר רשומים ובלתי רשומים של המועצה ו/או של אחרים, לרבות השם תיירות ארץ ים המלח . השימוש שנעשה באתר ובתכנו בסימני המסחר של תיירות ארץ ים המלח ובזכויות קנייניות אחרות הינו שימוש שנעשה ברשות של תיירות ארץ ים המלח.
 3. המוצרים ו/או השירותים ו/או השמות ו/או סימני המסחר, הלוגו או הסמלים המסחריים של צדדים שלישיים, אשר עשויים להופיע באתר, הינם קניינם הרוחני של אותם צדדים שלישיים, אשר אחראים לתוכן ולשירותים ו/או למוצרים שלהם בהתאם. כל התקשרות, חומר, נתונים, הערות או הצעות, הנמסרות, מועברות, נשלחות או מפורסמות, באמצעות השימוש בשירותים אשר האתר עשוי להציע, ובאופן כללי כל מידע, נתונים, הערות או הצעות המוגשים באמצעות האתר לא ייחשבו כחסויים או סודיים ולא יטופלו ככאלה, וכן הם לא ייחשבו לקניינם של משתמש זה או אחר. כל דבר הנמסר, מועבר, נשלח או מפורסם באמצעות האתר נחשב והופך להיות קניינה של תיירות ארץ ים המלח ומבלי לגרוע מכל הוראת חוק לאומית ובינלאומית החלה לאותו עניין, היא תהא חופשיה לעשות שימוש בכל רעיון, קונספט, ידע או טכניקה, המצויים בכל התקשרות שהיא, או לעשות שימוש במידע אשר משתמשים סיפקו לאתר של תיירות ארץ ים המלח וזאת לכל מטרה תהא אשר תהא.
 4. באמצעות השימוש באתר זה, רשאי כל משתמש למסור, וכן תיירות ארץ ים המלח רשאית לאסוף מידע, לכל מטרה שימושית במסגרת פעילויותיה העסקיות. אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, מכוח השתק או בכל דרך אחרת, משום מתן רישיון או זכות להשתמש באיזה מסימני המסחר המוצגים באתר, ללא ההסכמה בכתב של תיירות ארץ ים המלח או של צד שלישי כלשהו אשר עשוי להיות הבעלים של סימן המסחר המוצג באתר. השימוש בסימני המסחר המוצגים באתר או בכל תוכן אחר באתר, על ידי המשתמשים באתר, למעט כקבוע בתנאי השימוש, הינו אסור בתכלית האיסור. תמונות של אנשים או מקומות או עצמים, אשר מהוות חלק מן התוכן המוצג באתר הינן הרכוש של תיירות ארץ ים המלח או שנעשה בהן שימוש על פי היתר שניתן מאת בעליהן החוקיים. השימוש בכל אחת מתמונות אלה על ידי המשתמשים באתר, או על ידי מי שהוסמך על ידי המשתמש לעשות שימוש שכזה, מעבר להגבלות אשר נקבעו בתנאי השימוש באתר, הינו אסור, למעט אם הותר השימוש במפורש בתנאי השימוש באתר או שניתן לכך היתר מפורש במקום אחר באתר.
 5. האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים, לאתרים אחרים, אשר תיירות ארץ ים המלח אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם, והספקים השונים של אמצעים אלה הם שיישאו באופן מלא באחריות ובחבות (אזרחית ופלילית) בכל הקשור לכך. לפיכך, תיירות ארץ ים המלח לא תישא בכל חבות, מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות על הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם בדפי האתר השונים או בכל אתר אחר שמקושר לאתר.
 6. כל הפרה של תנאי שימוש אלה עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.
 7. אין למפעילי האתר כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם התוכן המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.
 • הגבלת האחריות של תיירות ארץ ים המלח ו/או המועצה ו/או מפעילי האתר
 1. בעוד שמפעילי האתר משקיעים מאמצים על מנת שהאתר ותוכנו יכללו מידע שלם, מדויק, אמין ועדכני, אין בכך כדי להעניק התחייבות או מצג באשר לרמת נכונותם של הפרטים והמידע המתפרסם בו. משתמשי האתר מאשרים ומקבלים כי מפעילי האתר אינם שולטים בתוכן ו/או באבטחת האתר ושירותיו באופן כולל. לאור זאת, מפעילי האתר אינם אחראים לאבטחת האתר או לתוכן שבו. יתר על כן, מפעילי האתר אינם מתחייבים שהשימוש במידע או בחומרים שבאתר לא יפר זכויות של צדדים שלישיים אשר הינם כעת בבעלות תיירות ארץ ים המלח. המשתמשים באתר מסכימים כי באחריותם לבדוק את האתר ותוכנו (כהגדרתו לעיל), וכי האחריות לכל סיכון אשר עשוי לגרום השימוש בכל חלק של התוכן, כולל כל החלטה שמשתמש עשוי לקבל בהתבסס על נכונות המידע, השלמות, האמינות של כל חלק של התוכן, מוטלת עליהם. לאור האמור, השימוש והדפדוף באתר על ידי כל משתמש/ת נעשה על אחריותו/ה בלבד.
 2. תיירות ארץ ים המלח ו/או המועצה, נושאי המשרות או הדירקטורים שלה, עובדיה, כל סוכן שלה, או כל צד אחר המעורב ביצירה, הפקה או העברת תוכן או הפעלת האתר, לא יהיו אחראיים (ביחד או לחוד) לכל נזק ישיר, נלווה, תוצאתי, עקיף או פלילי הנובע מכניסה של משתמש לאתר או כל שימוש שנעשה בו.
 3. כל תוכן באתר מסופק למשתמשים “כמו שהוא” (“AS IS”)  ללא התחייבות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות (אך מבלי לגרוע) התאמה למטרות מסוימות או העדר פגיעה בזכויות של קניין רוחני. תיירות ארץ ים המלח אינה ולא תהיה אחראית או כפופה לחבות לנזק כלשהו, כולל (ומבלי לגרוע) כל נזק או הוצאה, ישירים, נלווים, תוצאתיים, עקיפים או פליליים, הנובעים מהשימוש שיעשו באתר זה, מכניסה אליו או מחוסר היכולת להיכנס אליו, על ידי כל אדם שהוא, או הנוגעים לכשל מלא או חלקי בביצוע, או טעות, השמטה, הפסקה, מחדל, עיכוב בהפעלה, העברה או נפילה של הרשת.
 4. תיירות ארץ ים המלח אינה אחראית בשום מקרה ואופן לשימוש שיעשה המשתמש ו/או צד ג’ כלשהו במסלולי טיול הנמצאים באתר ו/או למטיילים ו/או לביצוע הטיולים בפועל.
 5. אספקת השירותים על ידי האתר תלויה, בין היתר בצדדים שלישיים, ומפעילי האתר אינם אחראים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ו/או לכל נזק, ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
 6. מפעילי האתר אינם אחראים לאמינות ולדיוק של תכני המשתמשים האחרים, כמו גם למפורט להלן באשר לתכני אתרים מקושרים ומפרסמים, ואינם אחראים לכל פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות, בקשר עם שימוש כלשהו באתר ובשירותים המוצאים והנכללים בו.
 7. כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני המשתמשים לצפייה ולשימוש על ידי משתמשים אחרים ולחשוף אותם לקבלת הודעות או מסרים ממשתמשים אחרים או מכל צד שלישי כלשהו. מפעילי האתר אינם אחראים לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמשים ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מכך. האתר אינו צד לתקשורת בין המשתמשים ובין עצמם ו/או בינם ובין כל גורם אחר, ואינו אחראי לתוכנה. המשתמשים פוטרים את מפעילי האתר, ומי מטעמם מכל אחריות בקשר עם תקשורת זו.
 8. מפעילי האתר אינם אחראים לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של המשתמשים המועלים לאתר.
 9. במידה ומשתמשים יתקשרו עם גורמים שלישיים, כגון מדריכים, מקומות לינה, הסעדה, מקומות בילוי ונופש ונותני שירותים למיניהם, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין המשתמשים ובין הגורמים השלישיים כאמור לעיל, והמועצה ו/או תיירות ארץ ים המלח אינם צד להתקשרות. מפעילי האתר אינם אחראים בשום דרך, ולא יישאו באחריות כלשהי לנזקים ו/או טענות אחרות שתהיינה למשתמשים בקשר עם התקשרויות אלה.
 10. מפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות או חבות לכל נזק שייגרם בשל אובדן נתונים, והמשתמשים מוותרים בזה על כל תביעה כנגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם או במקומם הקשורה לאובדן נתונים.
 11. למען הסר ספק מובהר, כי השימוש באתר והמידע הכלול בו אינם בגדר מתן ייעוץ או חוות דעת מקצועית ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי דרוש. משכך, מפעילי האתר אינם אחראים לתכנים אלה ולתוצאות – ישירות ועקיפות- של השימוש בהם, העלולות להיגרם למשתמש או לצדדים שלישיים.
 12. מפעילי האתר אינם לוקחים על עצמם כל אחריות או חבות לכל נזק שהוא אשר עשוי להיגרם לציוד המחשב או כל אמצעי אלקטרוני אחר אשר נעשה בו שימוש על מנת להיכנס לאתר, או לוירוסים אשר עשויים לפגוע בציוד המחשב או האמצעי או כל רכוש אחר של המשתמש או צד שלישי בהם נעשה שימוש, לצורך הכניסה, השימוש או הדפדוף אל האתר או באתר, או ההורדה שלהם של חומר, נתון, טקסט, תמונה, וידאו או אודיו כלשהם מן האתר, גם במקרה שבו תיירות ארץ ים המלח או המועצה אומי מטעמן עשויים להיות מודעים לאפשרות של נזק, הפסד או הוצאה כאמור.
 13. קישורים למקורות אחרים באינטרנט אשר משתמש יעשה בהם שימוש, הינם באחריותו הבלעדית. על אף שמעת לעת רשאית תיירות ארץ ים המלח לפקח, לבדוק או לסקור דיונים, שיחות, הודעות, שידורים, לוחות מודעות וכדומה, אשר מפורסמים או יפורסמו באתר, תיירות ארץ ים המלח אינה מתחייבת לעשות זאת ולא תישא באחריות או חבות כלשהיא בקשר עם תוכנו של האתר או בקשר עם שגיאות, השמצה, דיבה, לשון הרע, השמטה, טעות, ניבולי פה, פורנוגרפיה, גסויות, סכנה ו/או חוסר דיוק, אשר נכללו במידע שנמצא במקומות אלה באתר. כמו כן, קישורים למקורות אחרים לא יתפרשו כהצעה למשתמשים, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר ומפעיליו.
 14. תיירות ארץ ים המלח לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים לאתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים, והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות לספק של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו כתוצאה מהכניסה, הדפדוף או השימוש בהם. המשתמשים באתרים אלה מתחייבים להשתמש באתר בדרך חוקית וראויה, ושימוש זה הינו כפוף, בין היתר, לחוקים הנוגעים להעברת מידע ממדינת ישראל לארצות אחרות.
 • חובות המשתמשים
 1. חל איסור מוחלט לפרסם או לשדר חומרים שיש בהם משום עבירה על החוק – איומים, דיבה, השמצות, ניבולי פה, חומרים מחפירים, מסיתים, פורנוגראפיים, או גסים או כל חומר אחר שעלול לעודד או להיות בגדר התנהגות שהינה בגדר עבירה פלילית, או שמהווה עוולה אזרחית, או שיש בו משום הפרה של החוק.
 2. כמו כן, חל איסור על התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד, מאמן או מנהל של מפעילי האתר ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של הקשר של המשתמש לאדם או גוף כלשהו.
 3. השימוש שנעשה באתר ובתוכן הינו “כפי שהוא” (“AS IS”) ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו.
 4. חל איסור על שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע וכן פועלות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות, הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר או כחלק מאתר אחר ללא הסכמתם בכתב ומראש של מפעילי האתר, שימוש בכל רובוט, תולעת, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאחזר ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה, הפצת “דואר זבל” לשרתי האתר, או הצפתם בדואר כזה או כל דואר אחר, שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא, לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות.
 5. חל איסור על כל שימוש באתר באופן העלול לפגוע באדם, להפריע או לקטוע את פעילות האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה).
 6. המשתמש מתחייב לספק נתונים אמיתיים ונכונים בלבד בעת בשימושו באתר.
 7. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.
 8. המשתמש יפצה את מפעילי האתר ו/או את הגורמים הקשורים להם בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תנאי שימוש אלה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג’ כלשהן, על ידי המשתמש.
 9. . השימוש בתוכן האתר הוא לצרכיו הפרטיים של המשתמש בלבד.
 • מדיניות הגנת הפרטיות באתר

תיירות ארץ ים המלח מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן מתייחסת לסוג המידע שמפעילי האתר יהיו רשאים לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. מדיניות זו של האתר אף תורה ותנחה את המשתמשים באתר כיצד לנהוג במידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו או ימסרו לאחרים כאשר הם מבקרים באתר.

ידוע למשתמש והוא מסכים לכך שתיירות ארץ ים המלח ו/או המועצה לא תהא אחראית לנזק או פגיעה בפרטיותו שתגרם ע”י כניסת גורם בלתי מורשה למאגר הנתונים של האתר.

מידע אישי

 1. בעת השימוש באתר זה, רשאי כל משתמש למסור, וכן תיירות ארץ ים המלח רשאית לאסוף מידע, לכל מטרה שימושית במסגרת פעילויותיה העסקיות.
 2. מפעילי האתר רשאים לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון על המשתמשים (כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכיו”ב) (להלן: “מידע אישי” או “פרטים אישיים“), אשר יגיעו לידיעתם באמצעות השימוש באתר ושהועברו על ידי המשתמשים, מרצונם החופשי. תיירות ארץ ים המלח ו/או המועצה מתחייבת כי ככל שיהיה לה מאגר מידע כאמור, השימוש בו ואופן ניהולו יהיו בהתאם להוראות דיני מדינת ישראל שיחולו לאותו עניין. במקרה כזה, האתר עשוי להעביר או לשדר את המידע האישי לחברות הקשורות אליה או לצורכי קידום האתר או מטרותיו או בתנאי שהדבר יהיה נחוץ למטרות תפעוליות או סיבות הקשורות למחשוב לשם התקשרות טובה יותר עם המשתמשים או למטרות סטטיסטיות או היסטוריות.
 3. בנוסף, למטרות של קידום, תמיכה וביצוע התקשרות חוזית זו בין האתר לבין משתמשי האתר, תיתכן העברה של מידע אישי לצדדים שלישיים אשר משתפים פעולה עם האתר לשם מתן שירותים שמתייחסים למאגר מידע שמנהל האתר, או לשם פרסום (בתנאי שהמשתמש לא הורה אחרת), קידום ושיווק מוצרי האתר ומותגי תיירות ארץ ים המלח ו/או המועצה  או למטרות חקר שוק או לפעילויות דומות ולשם קידום מרחוק של מוצרי האתר או מוצריו של צד שלישי כלשהו.
 4. אם משתמש אינו מעוניין שמידע אישי שלו ייאסף, יישמר, יאוחסן או יעובד באופן כלשהו כמתואר לעיל, עליו להימנע מהעברת פרטיו האישיים לחברה כאמור. משתמש באתר אשר הסכים לתנאים שתוארו לעיל לגבי איסוף, אחסון ועיבוד פרטיו/ה האישיים בהתאם להוראות אלה, רשאי לממש כל זכות השמורה לו במסגרת דיני הגנת הפרטיות הנהוגים בישראל. משתמש באתר המעוניין במימוש זכותו כאמור יעשה זאת באמצעות פנייה לרשות דרך עמוד “יצירת קשר” באתר.
 5. כאשר משתמש באתר מעביר, מרצונו החופשי, את פרטיו/ה האישיים, תיירות ארץ ים המלח ו/או המועצה תהיה רשאית להשתמש בפרטים אלה בדרכים הבאות (למעט אם נאמר במפורש אחרת): לאחסן ולעבד את המידע לשם הבנה טובה יותר של משתמשי האתר והצרכים ולשם הכנסת שיפורים נוספים, במידת האפשר, במוצרי ושירותי האתר; ו/או שימוש אפשרי במידע זה על ידי האתר (או כל צד שלישי שפועל מטעם האתר) לשם שמירה על קשר עתידי עם משתמשי האתר, לרבות באמצעות שליחת הודעות ועדכונים ומסרים פרסומיים ומסחריים; ו/או מתן מידע לצדדים שלישיים המשתפים פעולה עם האתר בכל הקשור למבקרים או למשתמשים של האתר (למעט מידע אישי שאינו נדרש להם).
 6. במקרה שמשתמש האתר יעביר את פרטיו האישיים ישירות לצד שלישי כלשהו, לחברה לא תהיה כל חבות בכל הקשור לשימוש בפרטים האישיים של אותו משתמש על ידי צד שלישי כלשהו. לפיכך, המשתמש יהיה אחראי, באופן מלא ובלעדי, לבדוק באופן אישי את התנאים להגנת הפרטיות לפני שהוא מעביר את פרטיו/ה האישיים לצד שלישי באמצעות האינטרנט או האתר.
 7. לתיירות ארץ ים המלח לא תהיה כל חבות במקרה שהמשתמש באתר יעביר או יודיע לחברה או לצד שלישי, בין אם במסגרת שירותי האתר או תוכנו או מרצונו, את פרטיו האישיים של אדם אחר (לרבות ומבלי לגרוע, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה) מבלי שהמשתמש באתר קיבל תחילה את הסכמתו של אותו אדם. במקרה כזה, הודעה זו תיעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.
 8. בהתאם לתיקון 24 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשס”ח, בעת מילוי טופס הגשת פנייה לבית העסק הקיימות באתר המקדמות את עסקי ארץ ים המלח תוצע לך האופציה האם לקבל שירות דיוור. במידה ותבחר לקבלו ותגיש את מועמדותך, תהא תיירות ארץ ים המלח רשאית לשלוח אליך מפעם לפעם באמצעות דואר אלקטרוני לרבות וללא הגבלה, מידע בדבר שירותי האתר, ניוזלטר, מידע שיווקי ופרסומי מטעם תיירות ארץ ים המלח, לרבות הצעות תעסוקה של גורמים מסחריים הפועלים בשיתוף פעולה עם תיירות ארץ ים המלח מידע על פעילויות של תיירות ארץ ים המלח חדשות וחידושים בתיירות ארץ ים המלח.

פרסומת

תיירות ארץ ים המלח לא תישא בשום אחריות לתוכן מודעות הפרסומת אשר יתפרסמו מעת לעת באתר. מובהר כי הפרסום באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה. במידה שתיעשה עסקה בין מבקר לבין גוף מפרסם או גוף שמוזכר או מופנים אליו באתר, עסקה זו תהיה בין הצדדים לעסקה בלבד וללא שום אחריות או מעורבות של תיירות ארץ ים המלח .

מידע נוסף שייאסף באופן אוטומטי

במקרים מסוימים, ייתכן איסוף אוטומטי (למשל, שלא באמצעות רישום) של מידע טכני מסוים, שאינו בר-זיהוי באופן אישי, בעת שמשתמש באתר מחובר או מדפדף באתר. דוגמאות לסוג מידע זה כוללות סוג דפדפן אינטרנט או סוג מערכת הפעלה של המחשב שהמשתמש באתר עושה בה שימוש וכן את שם הדומיין של אתר האינטרנט ממנו המשתמש מקושר לאתר.

מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של מבקר באתר  (Cookies)

כאשר משתמש באתר מציג, נכנס, מדפדף או מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים מושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש. מידע זה יהיה בצורת,”Cookie” שהוא קובץ טקסט קטן שמאוחסן בחומרת המחשב או האמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידי המשתמש, ואשר אינו מודע לאף מסמך או קובץ אחר במחשב או באמצעי האחר שהמשתמש באתר משתמש בו כדי להיכנס לאתר, או כל קבצים דומים אחרים שמשמשים בעיקר, בין היתר, לסיוע למשתמשי האתר בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. לדוגמא, Cookies מאפשרים להתאים את אתר האינטרנט כך שיענה טוב יותר על תחומי העניין וההעדפות של המבקרים והמשתמשים בו. במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק את ה Cookies מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בו שימוש, לחסום את כל ה Cookies או לקבל התרעה לפני ש “Cookie” מאוחסן במחשב או באמצעי האלקטרוני. כדי ללמוד יותר אודות שימושים אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיים לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.

השימוש במידע כאמור, כמו גם מידע אודות משתמשים שייאסף ובכלל זה שימוש בקבצי  COOKIES ייעשה רק לפי התנאים המוגדרים במדיניות פרטיות זו ו/או לפי הוראות כל דין לשם קיומן של אחת או יותר מהמטרות הבאות:

 • לצורך שיפור השירותים שמוצעים למשתמש באתר, וכן ליצירת קשר עמו.
 • כדי לאפשר תפעול תקין של האתר, לאפשר שימוש בשירותים השונים הזמינים באתר ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתר.
 • כדי לשפר ולהעשיר את חווית הגלישה באתר ואת השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר, וכן על מנת לערוך בקרה בקשר עם שירותים ותכנים קיימים המידע בו יעשה שימוש למטרה זו ברובו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 • לשם התאמת האתר לצרכי המשתמש ולשם יצירת אזורים ודפים אישיים באתר.
 • לשם ניתוח וגיבוש מידע סטטיסטי אודות פעילות האתר. המידע בו יעשה שימוש למטרה זו ברובו מידע סטטיסטי.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו ו/או בתנאי השימוש של האתר.
 • לשם קידום מטרות האתר דהיינו הגדלת ההזדמנויות העסקיות למשתמשי האתר והעברת מידע מסחרי רלוונטי לצורך כך.
 1. מפעילי האתר אינם מתחייבים שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בו. מפעילי האתר ו/או כל מי מטעמם לא יהיו אחראים לנזק שייגרם בעקבות פריצה למאגר הנתונים כאמור וכל שימוש שיעשה במידע. המשתמש מאשר כי הוא מודע היטב למגבלות, לפגִיעוּת ולסיכונים של רשת האינטרנט ולפרצות האבטחה בה, וכי השימוש במערכת אינו מיועד או מותאם לנסיבות שבהן תקלה, טעות או פגם במערכת עלולים לגרום בפועל לנזק לגוף, נזק לרכוש, נזק ממוני ו/או נזק לא ממוני. האחריות לתיקון כל הפסד או נזק שייגרם עקב שימוש באתר מוטלת עליך.
 2. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות“)כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, מדויק או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. פנייה כזאת יש להפנות למפעילי האתר.
 3. בנוסף, אם המידע שבמאגרי האתר משמש לצורך פניה אישית למשתמש, הוא זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.
 • הפסקת שימוש ושיפוי
 1. מפעילי האתר רשאים, לפי שיקול דעתם, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.
 2. המשתמש באתר מתחייב בזאת לשפות את המועצה ו/או את תיירות ארץ ים המלח, נושאי המשרה, עובדיה ונציגים אחרים מטעם תיירות ארץ ים המלח (להלן: “הנציגים“) בגין כל נזק, הפסד, אבדן, תשלום או הוצאה (לרבות ללא הגבלה, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט), בין אם ישיר ובין אם עקיף, שייגרמו לרשות ו/או למי מנציגיה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה נגד הרשות ו/או מי מנציגיה ) בשל שימוש שעשה משתמש באתר באופן המנוגד לתנאי השימוש ו/או בדרך אחרת שאינה עולה בקנה אחד עם מטרת האתר ו/או שימוש לא ראוי באתר ו/או בשל הפרת תנאי מתנאי השימוש ו/או בגין כל פעולה אחרת שנעשתה בזדון; ו/או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצרה ממידע שמסרת לפרסום באתר.
 • פעילות אסורה
 1. אסורה כל פעילות הקשורה להונאה, זיוף, הטענה, מכירה של מוצרים גנובים או כל פעילות בלתי חוקית אחרת, לרבות הפרת זכויות של צד שלישי כגון סימני מסחר, פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או כל זכות קניין רוחני אחרת.
 2. אסורה כל פעילות המהווה לשון הרע, השמצה, הטרדה, פוגענית ו/או מפרה את פרטיותו של כל אדם, כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות של האתר.
 3. אסורה כל פעילות הכוללת וירוסים, תוכנות או כל קוד מחשב אחר המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש תיירות ארץ ים המלח.
 4. אסורה הפניית קישור מהאתר או אזכור תיירות ארץ ים המלח באתר אינטרנט אחר העלול לגרום לנזק לתיירות ארץ ים המלח או לחייבו חובה שבדין.
 5. תיירות ארץ ים המלח רשאית למסור לצדדים שלישיים את פרטי הספקים ו/או הקונים בעלי חשבון מסחר, בכל מקרה בו היא תמצא לנכון לדווח כי פעולות הספק מפרות או עשויות להפר את תנאי השימוש או הוראות החוק. למען הסר ספק, תיירות ארץ ים המלח רשאית למסור פרטי ספק ו/או הקונה על פי צו שיפוטי או בשל הודעה על כוונה לנקוט נגדה בהליך שיפוטי.
 6. הספקים ו/או הקונים מתחייבים לשפות את תיירות ארץ ים המלח בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולותיהם במסחר האלקטרוני. ו/או מידע בלתי נכון שפורסם על ידם ואו אי קיום התחייבותם.

 

 • תיאור והמלצות למסלולי טיול
 1. באתר מופיעות, בין היתר, הצעות, המלצות ותיאורים של מסלולי טיול. מובהר כי המידע בתיאורים אלה הוא כללי, וכי אין להסתמך רק על המידע באתר לצורך עריכת טיולים. חובה על המשתמש לאסוף מיד מקיף, לרבות להצטייד במפה עדכנית או מדריך מוסמך לפני היציאה לטיול.  ככלל, אין לראות במידע שמופיע באתר בנושא טיולים מעבר להצעה כללית לטיול בלבד. מומלץ לכל המטיילים לבדוק עם הרשויות המוסמכות, בין היתר, את המצב הביטחוני באזור הטיול המתוכנן, וכן את תחזית מזג האוויר לפני יציאתם לטיול, ובכלל זה גם לבדוק, בין השאר, התראות לשיטפונות ו/או סופות.
 • ארגון טיולים על ידי משתמשים
 1. תיירות ארץ ים המלח ו/או המועצה אינם נושאים באחריות כלשהי לטיולים שמארגנים המשתמשים, בין אם הם משתמשים רגילים ובין אם הם מדריכים, ובכלל זה להתאמת הטיולים לנרשמים אליהם, בטיחותם, לאיכות המדריכים ולכל פרט הקשור לטיולים אלה. מומלץ לכל המטיילים היוצאים לטיולים אלה לבדוק שהמסלול מתאים ליכולותיהם, הן מבחינת הקושי והן מבחינה בטיחותית. מומלץ לוודא שהטיולים מלווים במדריך מוסמך ומכוסים מבחינה ביטוחית, כגון ביטוח צד ג’ שמתאים לטיולים מהסוג הרלוונטי.
 2. טיולים מטבעם עלולים לחשוף את המטיילים ואת המטיילים עמם לסיכונים שונים, והמשתמשים מצהירים כי הם מודעים לסיכון הכרוך בטיולים, והם לוקחים על עצמם אחריות מלאה לכל נזק שייגרם להם ו/או לבני משפחתם ו/או למטיילים עמם במהלך הטיול, בכל מקום, לרבות נזק גופני, פציעה, מוות ו/או נזק לרכוש ובוחרים להשתתף בטיולים, למרות הסיכונים.
 3. המשתמשים מצהירים בזאת שהיציאה שלהם ושל בני משפחתם היא על אחריותם בלבד ולא תהא להם כל טענה כלפי האתר ומפעילי האתר במידה שבמהלך הטיול או בדרך אליו או בחזרה מהטיול ייגרם להם או למי מבני משפחתם או למטיילים עמם נזק או פגיעה כלשהי.
 4. המשתתפים מצהירים שהם דואגים לבטח את עצמם ואת בני משפחתם באופן עצמאי בכיסויים המתאימים.
 5. המשתמשים מוותרים ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל מין שהוא כלפי מפעילי האתר ו/או האתר ו/או מנהלים מטעמם ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או מי מטעמם.
 6. המשתמשים מתחייבים להחזיר לאתר ו/או למפעילי האתר ו/או לשפות אותם בגין כל סכום אותו ישלמו ו/או בגין כל חיוב בו יחויבו בקשר לכל נזק, כהגדרתו לעיל, שייגרם להם ו/או לבני משפחתם ו/או למטיילים עמם, תוך 7 ימים מיום התשלום ו/או מיום החיוב, על פי המועד המוקדם.

 

 • תחום שיפוט

התנאים וההוראות המפורטים במסמך זה, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באתר על כל מרכיביו, כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל מקרה של אי התאמה או מחלוקת שעלולים להתעורר בהקשר עם השימוש באתר ידונו ויתבררו בפני בתי המשפט בבאר שבע.

 • שונות
 1. ניתן לפנות לתיירות ארץ ים המלח עם כל שאלה ו/או הבהרה בקשר להוראות תנאי השימוש ו/או כל עניין אחר בקשר  לאתר ו/או השירותים, הייעוץ ו/או המידע הניתנים על ידי ו/או באמצעות אתר, על ידי פנייה לכתובת הבאה [email protected]
 2. התנהגות כלשהי מצד תיירות ארץ ים המלח ו/או מי מטעמה לא תחשב כוויתור על זכות מזכויותיה על פי תנאי שימוש אלו או על פי כל דין.
 3. מפעילי האתר רשאים לבטל תנאי שימוש אלה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי שיהיו חייבים למסור הודעה על כך למשתמש. ביטול תנאי השימוש לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול תנאי השימוש.
 4. תנאי שימוש אלו או כל זכות ו/או חובה הקיימים במסגרתם, לא ניתנים להמחאה על ידי המשתמש אך ניתנים להמחאה על ידי האתר ומפעיליו.
 5. ככל שייקבע על ידי סמכות שיפוטית מוסמכת כלשהי כי הוראה כלשהי על פי תנאי שימוש אלו אינה ניתנת ליישום ו/או אכיפה על פי דין, כי אז לא יביא הדבר לביטול תנאי השימוש ו/או הוראות אחרות הקבועות בהם, אלה אותה הוראה תבוטל באופן שיצמצם ככל הניתן השפעה כלשהי על ההוראות אחרות הקבועות בתנאי השימוש אשר תמשכנה לחול בכל תוקף.
עוגיות

אתר זה משתמש בעוגיות כדי לשפר את הפונקציונליות של האתר, לספק לך חוויית גלישה טובה יותר ולאפשר לשותפים שלנו לפרסם לך.

מידע המפרט על השימוש בעוגיות באתר זה וכיצד ניתן לדחות אותם, ניתן לצפות במדיניות העוגיות שלנו.

על ידי שימוש באתר זה או לחיצה על "אני מסכים", אתה מסכים לשימוש בעוגיות.

על המפה